اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان بر اساس ماده 7 تصویب نامه شماره 1127128 شورای عالی اداری مورخه 28/11/1395 خود را ملزم به رعایت حریم خصوصی همه افراد و کاربران دانسته و از کاربران آن دسته از اطلاعات را که فقط به منظور ارائه خدمات کفایت می کند، دریافت کرده و از انتشار آن یا در اختیار قراردادن آن به دیگران خودداری می نماید.