پیوندها

خدمات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان
 1. صدور گواهي تك برگي نمودن اسناد مالكيت اموال غير منقول دستگاههاي اجرايي10011130100  * درخواست خدمت
 2. صدور گواهي اصلاح و يا صدور سند مالكيت املاك و اراضي دستگاههاي اجرايي10011130101 * درخواست خدمت
 3. صدور گواهي المثني براي اسناد مالكيت مفقوده دستگاههاي اجرايي10011130102 * درخواست خدمت
 4. دريافت درآمدهاي اختصاصي و پرداخت اعتبارات اختصاصي دستگاههاي اجرايي(10011137000) * درخواست خدمت
 5. پرداخت حقوق كاركنان دولت(10011139000)  * درخواست خدمت  ( این خدمت در بستر MPLS ارائه می گردد)
 6. حسابرسي نهادهاي عمومي غيردولتي(10011145000)  * درخواست خدمت
 7. دريافت و پرداخت سپرده دستگاههاي اجرايي(10071146000) * درخواست خدمت  ( این خدمت در بستر MPLS ارائه می گردد)
 8. رسيدگي و صدور مجوز پرداخت ديون بلامحل(10071147000)* درخواست خدمت
 9. اعمال حساب درآمد و صدور تاييديه درآمد(10011155000)  * درخواست خدمت
 10. پرداخت اعتبارات هزينه اي(ساير)(10011156000)  * درخواست خدمت
 11. صدور مجوز حذف خودروهاي اسقاط شده دولتي 10031157102 * درخواست خدمت
 12. صدور مجوز كميسيون خريد، فروش 10031157103 * درخواست خدمت
 13. صدور سند فروش خودروهاي دولتي10031157104 * درخواست خدمت
 14. صدور مجوز تعويض پلاك خودروهاي دولتي 10031157105 * درخواست خدمت
بيشتر
وب سايت ها
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد 
^