خدمات اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان

10011132000

سفارش چاپ و توزيع انواع اوراق بهادار و قبوض كنترله

ارائه پیشنهاد

10011137000  

دريافت درآمدهاي اختصاصي و پرداخت اعتبارات اختصاصي دستگاههاي اجرايي

ارائه پیشنهاد

10011138000

پرداخت اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي

ارائه پیشنهاد

10011139000 

پرداخت حقوق كاركنان دولت

ارائه پیشنهاد

10011140000 

مشارکت در تخصیص اعتبار و ابلاغ آن

ارائه پیشنهاد

10071144000

بررسي درخواست دادن مهلت و يا تقسيط بدهي اشخاص به دستگاههاي اجرايي

ارائه پیشنهاد

10011145000

حسابرسي نهادهاي عمومي غيردولتي

ارائه پیشنهاد

10071146000

دريافت و پرداخت سپرده دستگاههاي اجرايي

ارائه پیشنهاد

10071147000

رسيدگي و صدور مجوز پرداخت ديون بلامحل

ارائه پیشنهاد

10011149000

استرداد وجوه اشتباه واریزی

ارائه پیشنهاد

10011153000

تهيه و ارایه صورتحساب عملكرد بودجه اي سالانه كل كشور و اصلاحيه آن

ارائه پیشنهاد

10011155000

اعمال حساب درآمد و صدور تاييديه درآمد

ارائه پیشنهاد

10011156000 

پرداخت اعتبارات هزينه اي(ساير)

ارائه پیشنهاد

10031157000  

صدور انواع مجوزهای مرتبط با خودروهای دستگاههای اجرایی

10031157100

صدور مجوز شماره گذاري خودروهاي خريداري شده

ارائه پیشنهاد

10031157101

صدور مجوز تغيير مالكيت خودروهاي دولتي

ارائه پیشنهاد

10031157102

صدور مجوز حذف خودروهاي اسقاط شده دولتي

ارائه پیشنهاد

10031157103

صدور مجوز كميسيون خريد، فروش

ارائه پیشنهاد

10031157104 

صدور سند فروش خودروهاي دولتي

ارائه پیشنهاد

10031157105

صدور مجوز تعويض پلاك خودروهاي دولتي

ارائه پیشنهاد

10011158000

نظارت مالي از طريق انتصاب ذيحسابان دستگاههاي اجرايي (این خدمت از طریق MPLS صورت می گیرد)

ارائه پیشنهاد
فايلها
bedehi.pdf 132.26 KB
بيشتر
وب سايت ها
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد 
^