پیوندها

اهداف و وظایف سازمان امور اقتصادی و دارائی استان همدان

    کوشش در پیشبرد هدفهای کلی وزارت امور اقتصادی و دارائی در زمینه    اقتصادی ،پیگیری وصول درآمدها، امور مالی
      -   پیشنهاد و اصلاح ساختار های مدیریتی به وزارت متبوع و نمودار تشکیلاتی و ساختار نیروی     انسانی سازمان و هر گونه تغییر اصلاح در آن به استانداری
- ارایه گزارش عملکرد سازمان به استانداری ـ وزارت متبوع و دستگاههای نظارتی قانونی
- نظارت در واریز درآمدهای عمومی کشور در سطح استان و همچنین اجرای وظایفی که به موجب قانون محاسبات عمومی کشور، آئین نامه تمرکز وجوه سپرده و آئین نامه خزانه معین و سایر قوانین و مقررات به عهده خزانه معین
- اعمال نظارت مالی از طریق انتصاب ذیحساب در دستگاههای اجرایی محلی و حسابرسی نظارت مالی
امور اقتصادی و دارائی سرمایه گذاری :
- بررسی مطالعه و انواع درآمدها و هزینه های عمومی و بررسی اثرات و نتایج سرمایه گذاریها یی که در استان می شود.
بررسی جنبه های اقتصادی در کلیه جوانب در زمینه امکانات سرمایه گذاری در رشته های مختلف در سطح استان و ارسال گزارش به مقامات مسئول وزارت متبوع
امور هزینه :
-          اجرای کامل قانون محاسبات عمومی از لحاظ وصول درآمدها و انتقال آنها بحساب مربوطه در خزانه و واریز پیش پرداختها و نگاهداری حساب اموال و اجرای قرارهای صادره از دیوان محاسبات و رفع نقص از اسناد حسابهای واخواهی شده و تنظیم حسابهای مربوطه به مرکز
-          انتقال وجه لازم به حساب دستگاههای دولتی برای پرداخت هزینه های جاری ادارات و طرحهای عمرانی بر اساس بودجه مصوب و اعتبارات تخصیص یافته
امور پشتیبانی :
-          صدور احکام نقل و انتقال و انتصابات و مزایا در سطح استان باستناد اختیارات تفویض بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعملها
-          اجرای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل و اصلاحات با رعایت مقررات
-          صدور احکام و برقراری حقوق بازنشستگی کارکنانیکه بازنشسته می شوند.
-          صدور احکام کارکنان پیمانی و قراردادی کار معین با توجه به آئین نامه ها و دستورالعملهای مربوطه
-          تنظیم بودجه سازمان امور اقتصادی و دارائی استان با توجه به مقررات و دستورالعملهای مربوطه
-          انجام امور دفتری و مکاتباتی با توجه به مقررات و دستورالعملهای مربوطه
-          انجام امور حسابداری و تدارکاتی در سطح استان
-          مراقبت در نگاهداری ساختمان و ابنیه و نظافت آن
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد 
^