پیوندها

عملکردهای تکریم ارباب رجوع
عملکردها
1-نصب تابلوی راهنمای طبقات در مبادی ورودی در معرض دید مراجعان
2-تشریح وظایف هریک از کارکنان در کنار نام و نام خانوادگی آنها
3-اطلاع رسانی مناسب به مراجعان درباره نحوه خدمت رسانی
4-تعیین زمان انجام کار و نصب آن در معرض دید ارباب رجوع
5-ایجاد فضای اداری مناسب جهت رفاه ارباب رجوع
6-ایجاد صندوق پیشنهادات , نظرات و شکایات
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد 
^