پیوندها

پرسشهاي متداول
آيا امكان استفاده از وجوه حاصل از فروش اموال غير منقول مازاد بر نياز براي خريد اموال غير منقول جود دارد؟
اقدامات مربوط به حذف اموال از بين رفته در اثر حوادث ناگهاني چگونه است؟
 براي حذف اموال مسروقه از حساب هاي اموالي چه مداركي لازم است و آيا مدارك مربوط به طرح موضوع در مراجع قضايي كفايت دارد؟ 	      براي حذف اموال مسروقه از حساب هاي اموالي چه مداركي لازم است و آيا مدارك مربوط به طرح موضوع در مراجع قضايي كفايت دارد؟
 نظام نوين اموال غير مصرفي دولت جمهوري اسلامي ايران از چه زماني لازم الاجرا شده است و آيا فرم هاي اموالي مربوط به صورتحساب هاي رسيده و فرستاده به اداره كل اموال دولتي يا سازمان هاي اموراقتصادي و دارائي استان ارسال شود؟ 	      نظام نوين اموال غير مصرفي دولت جمهوري اسلامي ايران از چه زماني لازم الاجرا شده است و آيا فرم هاي اموالي مربوط به صورتحساب هاي رسيده و فرستاده به اداره كل اموال دولتي يا سازمان هاي اموراقتصادي و دارائي استان ارسال شود؟
آیا امکان ارسال شکایت از طریق جایگاه اینترنتی دستگاه امکانپذیرمی باشد ؟
بيشتر
کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد 
^